Hervormingsagenda: Samenwerken aan Verandering

Hervormingsagenda: Samenwerken aan Verandering

Robuustheidsscan
In het kader van de Hervormingsagenda Jeugd heeft het ministerie van VWS een check gedaan naar de stevigheid van jeugdhulpregio’s, waaronder de Jeugdhulp Rijnmond. Momenteel beoordeelt het ministerie onze antwoorden. Het resultaat kan zijn dat de Jeugdhulp Rijnmond als stevig genoeg wordt beschouwd of dat er vervolggesprekken plaatsvinden op basis van onze antwoorden. We horen dit in januari 2024.

Regioscan
De Hervormingsagenda zit vol met doelen om de kwaliteit van jeugdhulp te verbeteren tegen een betaalbare prijs. Om onze beginsituatie te begrijpen, doen we een nulmeting. Op basis hiervan stellen we een regionaal plan op om de doelen uit de Hervormingsagenda te realiseren. Gemeenten nemen hierin het voortouw. In het eerste kwartaal van 2024 vindt regionale afstemming en besluitvorming over dit plan plaats.

Landelijk Transitiearrangement 
Het landelijk transitiearrangement, een integraal onderdeel van de Hervormingsagenda, wordt opnieuw vormgegeven door een landelijke werkgroep, met vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, de VNG, jeugdzorgaanbieders en Jeugdhulp Rijnmond. De heropbouw omvat het totaal, van bestuur tot inkoop. Dit traject loopt gedurende heel 2024.

Alternatieven voor JeugdhulpPlus en 1-op-1
Voorkomen en verkorten van residentiële jeugdhulp staat centraal in zowel de Hervormingsagenda als binnen de Jeugdhulpregio Rijnmond. Er is een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van alle systeemaanbieders en GI’s onder leiding van de GRJR. De focus ligt op het ontwikkelen van alternatieve zorg, zoals kleinschalige woonvormen en intensieve ambulante inzet. Ook zet de werkgroep in op het versterken van het bestaande aanbod, waaronder bijscholing van jeugdhulpprofessionals, het verbeteren van samenwerking en het actueel houden van het zicht op het zorgaanbod in de regio. Omdat er steeds minder kinderen in gesloten jeugdhulp behandeld worden, is het ontwikkelen van alternatieven voor JeugdhulpPlus dringend nodig.

 

Hervormingsagenda: Samenwerken aan Verandering