Kostenbeheersing

Update Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK)

In de Algemeen Bestuursvergadering van 16 februari 2024 hebben de jeugdwethouders van de Rijnmondgemeenten de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) uitgebreid besproken. Deze opdracht is ontstaan naar aanleiding van de publicatie van de tweede bestuursrapportage van 2023 door Jeugdhulp Rijnmond in oktober 2023. Uit deze rapportage bleek een aanzienlijke overschrijding van de begroting voor 2023, en de verwachting was dat deze overschrijding naar het einde van het jaar nog verder zou oplopen.

Aanleiding en Uitdagingen

Een deel van de financiële druk voor gemeenten en daarmee ook voor de GRJR komt voort uit de financiële afspraken in de Hervormingsagenda Jeugd (HAJ), die voorzien in een vermindering van de inkomsten voor de financiering van de Jeugdwet in de komende jaren. Als de uitgaven voor jeugdhulp in hetzelfde tempo blijven stijgen, dreigt een onhoudbare financiële situatie. Hoewel Jeugdhulp Rijnmond en de gemeenten vele maatregelen treffen om de kosten te beheersen, kunnen deze nooit volledig het financiële gat dichten. Daarom is het essentieel dat het Rijk ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Deze boodschap brengen wij als regio herhaaldelijk onder de aandacht van de VNG en het ministerie van VWS.

Maatregelenpakket

Om deze uitdaging het hoofd te bieden, heeft Jeugdhulp Rijnmond in de maanden november en december van 2023 een pakket van ongeveer 50 kansrijke maatregelen samengesteld. Deze maatregelen zijn in samenwerking met de gemeenten en Jeugdhulp Rijnmond ontwikkeld, afgestemd met ketenpartners en maken nu deel uit van de RBOK. Deze maatregelen zijn erop gericht om de kosten te beheersen en de begroting structureel houdbaar te maken.

De Het overkoepelende uitgangspunt onder het maatregelenpakket is ‘voldoende is goed genoeg’. Als een probleem in die mate is verholpen dat een kind zelf verder kan met het normale leven, dan stopt de jeugdhulp. Het pakket bevat heel uiteenlopende maatregelen. Deze zijn onder te verdelen in onder meer administratie (bijvoorbeeld het uitvoeren van audits bij aanbieders), arrangementensystematiek (o.m. een kader waarbinnen 1 op 1-trajecten mogen worden uitgevoerd), passend zorgaanbod (o.a. versnellen van het ontwikkelen van alternatieven voor jeugdhulpplus) en een passende zorgvraag (zoals het inperken van de reikwijdte van jeugdhulp binnen het bestaande wettelijk kader).

Voorbereiding van Volgende Reeksen Maatregelen

De eerste set maatregelen leveren onvoldoende budget op om de jeugdhulp betaalbaar te houden. Naast de implementatie van de eerste set maatregelen, zijn gemeenten en Jeugdhulp Rijnmond ook bezig met de voorbereiding van verdere maatregelenreeksen. Deze reeksen zijn bedoeld om continuïteit te waarborgen en de kostenbeheersing op lange termijn te verzekeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de reguliere werkzaamheden van de betrokken partijen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan de jeugdigen en hun gezinnen onverminderd doorgaat.

Betrokkenheid van Stakeholders

Een cruciaal element in het succes van de RBOK is de betrokkenheid van alle relevante stakeholders. Gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokken partijen worden nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de maatregelen. Door deze brede samenwerking wordt er gestreefd naar een breed draagvlak en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de kostenbeheersing.

Toekomstperspectief

Het uiteindelijke doel van de RBOK is het creëren van een structureel houdbaar systeem voor jeugdhulp in de regio Rijnmond. Dit betekent dat de jeugdhulp betaalbaar, toegankelijk en van kwaliteit moet blijven, ook in tijden van financiële krapte. De maatregelen die nu worden genomen, vormen een belangrijke stap in de richting van dit doel. Het vraagt om een voortdurende inspanning en samenwerking tussen alle betrokken partijen om deze ambitieuze doelen te bereiken.

 

Kostenbeheersing