Robuustheidsscan

Voortvloeiend uit de Hervormingsagenda Jeugd is het ministerie van VWS een traject gestart dat de ‘robuustheid’ van jeugdhulpregio’s onderzoekt. VWS deed dit samen met de andere partners uit de vijfhoek. Deze bestaat uit het Rijk, de VNG, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en cliëntvertegenwoordigers. Dit traject startte met een vragenlijst. ‘Robuustheid’ betekent vooral de mate waarin een regio inkoopkracht heeft. Dit wordt onder meer gemeten aan de hand van de omvang van een regio en de mate van samenwerking tussen gemeenten binnen een regio. Een robuuste regio kent idealiter één inkoopmodel en een centrale, geüniformeerde bedrijfsvoering. Zo’n regio kan bijvoorbeeld zelfstandig voldoende complexe vormen van jeugdhulp inkopen en organiseren. Het doel is om de beschikbaarheid van jeugdhulp voor de meest kwetsbare jeugdigen te waarborgen. Er wordt onder andere gekeken naar de invulling van de volgende regionale zorgvormen: JeugdzorgPlus, pleegzorg, gezinshuizen, andere vormen van verblijf, (hoog)specialistische ambulante behandeling en crisishulp.

Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst voor de robuustheidsscan heeft een gesprek plaatsgevonden met het ministerie om te verduidelijken hoe jeugdhulp in onze regio is georganiseerd. Hoe wordt inzet van lokale ondersteuning en specialistische hulp bijvoorbeeld op elkaar afgestemd en hoe werken de huidige twee inkoopmodellen?

De uitkomst van de robuustheidsscan en het vastleggen van een maximaal aantal jeugdhulpregio’s moet volgens plan voor het zomerreces worden vastgelegd in landelijke regelgeving. Dit geldt ook voor de zorgvormenlijst. In de Hervormingsagenda is bepaald dat er een lijst komt met vormen van zorg die ten minste op het niveau van de jeugdhulpregio moet worden ingekocht. Onze regio heeft meegedaan aan een praktijktest van VWS met een conceptlijst.
 

Robuustheidsscan