Belangrijke Ontwikkelingen in Jeugdbescherming Rijnmond

Verfrissende Perspectieven via Wisselstages

Op 1 januari 2024 vindt er een ontvlechting plaats in de subsidierelatie tussen de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en Jeugdhulp Rijnmond, waarbij de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering zelfstandig verder gaat in plaats van in onderaannemerschap. Hiermee zijn er drie gelijkwaardige partijen in de regio die autonoom functioneren en gezamenlijk sterk  staan in het ondersteunen van jeugdigen die bescherming nodig hebben. Dit zijn:

–              Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR)
–              William Schrikker Stichting (WSS JB&JR)
–              Het Leger des Heils Jeugdbescherming (LJ&R)

De afgelopen periode hebben een implementatieteam vanuit Jeugdhulp Rijnmond en de verschillende GI’s geregeld wat nodig is om deze ontvlechting op die wijze vorm te geven dat het werkelijk een stap vooruit is. Hierbij stond centraal wat de ontvlechting betekent voor het uitvoeren van het werk en hoe dit doorwerkt in de onderlinge samenwerking. Denk daarbij aan onderlinge en uniforme werkafspraken, taakverdeling en uniformiteit in verantwoording. Uitgangspunten zijn vastgesteld, zodat de werkafspraken in lijn zijn met eerder gemaakte principes, zoals het binnen vijf dagen koppelen van een vaste jeugdbeschermer aan een gezin en tijdig met het gezin afgestemd plan ter verbetering van de veiligheidssituatie. Deze gesprekken hebben geleid tot het uitspreken van intenties en ambities op samenwerken door de GI’s onderling.

Er is gekeken naar de verantwoording (cijfers en de verhalen bij deze cijfers) van de GI’s, de vertegenwoordiging in overleggen en, ondanks de tekorten in inzetbare formatie in de jeugdbescherming, afspraken gemaakt  om ieder kind tijdig een vaste jeugdbeschermer te geven. Het tekort aan jeugdbeschermers op de arbeidsmarkt lossen we hiermee niet op, maar we kunnen wel rekening houden met welke GI beschikbare jeugdbeschermers heeft, de keten zo effectief mogelijk betrekken en een plan hebben hoe te handelen als alle gezamenlijke mogelijkheden uitgeput zijn. De versterking van de gelijkwaardige rol is een feit. 2024 zal gebruikt worden om alles dat tot op heden ontwikkeld is uit te voeren, te evalueren en te verbeteren.

“Samen zorgen we voor een dekkend jeugdzorglandschap waarbij ieder gezin tijdig een vaste jeugdbeschermer krijgt.”

Belangrijke Ontwikkelingen in Jeugdbescherming Rijnmond