Hervormingsagenda

Kort voor de zomervakantie hebben de gemeenten ingestemd met de landelijke Hervormingsagenda. Het doel van deze agenda is de kwaliteit van jeugdhulp verbeteren en de kosten beheersen. Het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en brancheorganisaties in de jeugdzorg bereiden nu de implementatie en uitvoering hiervan voor. Een van de eerste actiepunten is het uitvoeren van een scan naar de robuustheid van jeugdzorgregio’s. Er zijn momenteel 42 jeugdhulpregio’s die sterk van elkaar verschillen in taken, interne samenwerking en schaalgrootte. Het doel van de scan is om te beoordelen of de bestaande regio’s voldoende inkoop- en uitvoeringskracht hebben.

Hervormingsagenda