Specifieke uitkering driemilieuvoorziening

Het ministerie van VWS wil stimuleren dat driemilieuvoorzieningen kleinschalig en thuisnabij worden ingericht. Van bestaande groepen van meest 9 jongeren wordt beoogd terug te gaan naar 4-6 jongeren met een gelijkblijvend aantal professionals. Hierbij is dus meer individuele aandacht voor jongeren, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de hulp en het welzijn zoals jongeren dat ervaren. ‘Thuisnabij’ kan bijvoorbeeld worden ingevuld door locaties in de wijk in te richten en/of door mogelijkheden te creëren voor ouders, vrienden en andere naasten om deel te nemen aan het dagelijks leven in de woongroep. Het ministerie heeft een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor het kopen, verbouwen of afstoten van vastgoed. Het ministerie heeft ook jeugdhulpaanbieders aangewezen die voor deze subsidie in aanmerking komen. Voor de GRJR betreft dit Enver en iHUB. Het strategisch vastgoedplan van Enver is inmiddels goedgekeurd door het ministerie en Enver kan dus aan de slag met de uitvoering. Een besluit over het plan van iHUB volgt later dit jaar.

Specifieke uitkering driemilieuvoorziening