Ontwikkelen intensief open aanbod

De afbouw van gesloten jeugdhulp in Zuid-Holland is ingezet. De GRJR heeft haar zeven systeemaanbieders gevraagd om gezamenlijk alternatieve zorgvormen voor gesloten jeugdhulp te ontwikkelen die aansluiten bij de zorgvraag van de jeugdigen die voorheen in gesloten jeugdhulp behandeld zouden worden.  We willen van de kloof af die wordt ervaren tussen het bestaande open zorgaanbod enerzijds en jeugdhulpplus en 1-op-1 begeleiding anderzijds.

De regionale projectgroep alternatieven voor jh+ heeft dit vraagstuk samen met systeemaanbieders, JBRR en regiogemeenten opgepakt.  De insteek is om dit in drie stappen in te vullen:

  1. Inventariseren voor welke zorgvragen nog geen passend aanbod bestaat.
  2. Kijken of er intensief aanbod is dat nog weinig bekend is.
  3. Ontbrekend aanbod ontwikkelen.

Uit eerder onderzoek in opdracht van de GRJR blijkt bijvoorbeeld dat er behoefte is aan long stay-groepen in het open kader en aan kleine woonvormen waar individuele begeleiding mogelijk is.

Ontwikkelen intensief open aanbod