Werken aan ontwikkelopgaven

Werken aan ontwikkelopgaven

Werken aan ontwikkelopgaven

De zeven systeemaanbieders zijn in de nieuwe contractperiode onze partners waarmee Jeugdhulp Rijnmond de doelen uit de regiovisie Nabij en Passend realiseert. Dit vraagt een toenemende mate van samenwerking. Tussen aanbieders onderling, maar ook tussen aanbieders en gemeenten. De systeemaanbieders hebben in de contracten aangegeven hoe zij werken aan de volgende ontwikkelopdrachten:

1.     Hulp aan de jeugdige moet nabij en passend zijn
2.     Regionaal sluit aan op lokaal
3.     Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op binnen een (pleeg)gezin
4.     Minimale inzet van bedden
5.     Kosteneffectiviteit

In de inkoopperiode voerde Jeugdhulp Rijnmond om aanbesteding technische redenen de gesprekken over de doelstellingen met aanbieders afzonderlijk. Maar om te komen tot verbeteringen in het zorglandschap hebben aanbieders elkaars expertise hard nodig. Daarom schakelden zij een onafhankelijke procesbegeleider in die hen tot eind 2023 begeleidt in het komen tot een gezamenlijk ontwikkelplan voor deze ontwikkelopdrachten. Dit in afstemming met de zorglandschapsmanager van de UOd die deze ontwikkeling vanuit de jeugdhulpregio aanspoort.

Aan de zorglandschapstafel wisselen aanbieders, UO en gemeenten uit op welke wijze zij werken aan verschillende onderdelen van de ontwikkelopdrachten en hoe zij elkaar hierop vinden en versterken. Ook de overgang van oude naar nieuwe contracten en daarbij behorende verschuivingen in het zorglandschap bespreken aanbieders, gemeenten en de uitvoeringsorganisatie aan deze tafel met elkaar. Dit doen zij steeds meer gebaseerd op de beschikbare regionale data. Deze maanden werken aanbieders samen aan de ontwikkeling van een coördinatiepunt crisis en aan verbetering van het zorgbemiddelingsproces. Ook is er een eerste subregio-bijeenkomst geweest met de systeemaanbieders en gemeenten in subregio Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland voor een goede aansluiting tussen lokaal en regionaal ingekochte jeugdhulp.