Project aanpak wachttijden afgerond

He is a summer child

Project aanpak wachttijden afgerond

Het project Aanpak wachttijden is in 2022 succesvol afgerond. Uiteraard blijft Jeugdhulp Rijnmond sturen op het aantal wachtenden en de wachttijd. De werkwijze van aanbieders zoals deze in 2022 ingezet is, zetten ze in 2023 voort.
Zo tonen de aanbieders zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitstroom uit de spoedpoli’s. Ook de zorgbemiddeling voor wachtende jeugdigen op ambulante hulp is nog steeds actief. We zien dat de wachttijd in opdracht E tussen de aanbieders uiteenloopt. Aanbieders spraken gezamenlijk af hier een plan voor te maken.

Om goed zicht te hebben op de gevolgen van de nieuwe inkoop voor de gemiddelde wachttijd en de wachtlijst is in onderstaande tabel subregio Maassluis, Vlaardingen, Schiedam weggelaten. Zij bouwen aan eigen wachttijdencijfers.

Ambulante hulp

Eind 2022 stonden er voor opdracht E ambulante hulp 1085 jeugdigen op de wachtlijst met een gemiddelde wachttijd van 14 weken. Na het eerste kwartaal van 2023 is te zien dat de systeemaanbieders de in 2022 ingezette daling hebben voortgezet. Er staan nog 1017 jeugdigen op de wachtlijst met een gemiddelde wachttijd van 13 weken.  Aanbieders merken  dat verwijzers niet goed de weg weten als het gaat om de verschuiving van inkoop van delen van opdracht E van regionaal naar lokaal. Hierdoor komt er een grotere druk op aanbieders voor screening en triage. Mogelijk dat dit de komende maanden gevolgen heeft voor de wachtlijst en wachttijden. Jeugdhulpregio Rijnmond monitort deze ontwikkeling.

Wachttijd

Naast de wachttijd en wachtlijst monitort de GRJR de spreiding van de wachttijd; dus: hoe lang wachten de meeste jeugdigen? Idealiter ligt de piek op de eerste drie maanden en zullen de aantallen lang wachtenden steeds meer afnemen. De langst wachtenden wachten veelal op inzet van zeer specialistische schaarse hulp.  Voor hulp in complexe scheidingssituaties en voor kinderen met (complex) autisme is de wachttijd op het moment het meest lang.

 

Opname of langdurig verblijf
Als er opname of langdurig verblijf nodig is voor een kind uit Rijnmond, zijn er geen lange wachttijden voor de meeste kinderen. Aanbieders rapporteren een gemiddelde daling van 18 weken naar 7 weken. De aantallen zijn klein. Voor de kinderen met de meest complexe hulpvraag is het wel lastig passende hulp te vinden. Wanneer jeugdigen met hun behandeling en opname klaar zijn maar nog niet thuis kunnen wonen, stromen zij door naar langdurig verblijf. Daar sluit het aanbod niet altijd goed aan op de vraag. Deze wachtende kinderen zijn niet opgenomen in de dashboards aangezien er nog geen aanmelding is voor passende vervolghulp.

Vrijwel alle wachtende kinderen op opname of langdurig verblijf ontvangen al een vorm van jeugdhulp.

Pleegzorg
De wachttijd in de pleegzorg neemt helaas toe van 22 weken eind 2022 naar 26 weken in het 1e kwartaal van 2023. Dit betreft met name deeltijd pleegzorg en zijn veelal jeugdigen die al elders in zorg zijn, maar waar ouders bijvoorbeeld geen toestemming geven of de juiste match tussen de jeugdige en een pleeggezin nog niet is gevonden. Het aantal wachtenden is wel bijna gehalveerd van 50 naar 28 jeugdigen.