Hervormingsagenda Jeugd

Hervormingsagenda Jeugd

Hervormingsagenda Jeugd

Het Rijk en de VNG hebben recent een akkoord bereikt over het financiële deel van de Hervormingsagenda. De voorspelde besparingen op jeugdhulp wordt tot 2026 bevroren. Een deskundigencommissie bekijkt in 2025 of alle gemeenten gezamenlijk voldoende inspanningen hebben geleverd om de maatregelen uit de Hervormingsagenda door te voeren. Aan de hand van de uitkomst wordt besloten hoe er vervolg wordt gegeven aan de beoogde besparingen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 14 juni jongstleden hebben de gemeenten ingestemd met de Hervormingsagenda. Hier is wel een aantal voorwaarden aan gesteld. Deze zijn genoemd in een door gemeenten uit heel het land breed gesteunde motie vanuit onze jeugdhulpregio. Een kernpunt in deze motie is het uitvoeren van een uitvoeringstoets op het een op te stellen implementatieplan voor de Hervormingsagenda. Zoals het woord al aangeeft is de strekking van deze toets na te gaan of het implementatieplan reëel uitvoerbaar is.

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket aan afspraken om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren en deze hulp financieel houdbaar te krijgen. De agenda is opgedeeld in 6 opgaven (‘implementatielijnen’). Dit betreft:  

1.               Afbakenen en verduidelijken wat jeugdzorg is;  
2.               Stevige lokale teams (incl. een steviger verbinding aan aanpalende domeinen) en toegang;  
3.               Terugdringen residentiële jeugdhulp: zo thuis mogelijk;  
4.               Kwaliteitsverbetering en blijvend leren;  
5.               Regionale en landelijke inkoop en organisatie van de specialistische zorg;  
6.               Verbeteren inzicht in het functioneren van het jeugdstelsel met data en monitoring.

Gemeenten staan aan de lat voor de opgaven 2. Stevige lokale teams en toegang en 5. Regionale en landelijke inkoop en organisatie. De VNG stelt nu samen met de andere partijen uit de zogeheten ‘Vijfhoek’ een implementatieplan op. Dit plan moet uiterlijk begin oktober 2023 gereed zijn.