Werkwijze: Drukte bij Spoedpoli’s

Namens GGZ Delfland, Mentaal Beter, Youz en Yulius deelt de GRJR voor de verwijzers het volgende bericht:

In de afgelopen periode hebben we in de regio Rotterdam-Rijnmond te maken gehad met een toename van aanmeldingen voor JGGZ spoedhulp. De verschillende Spoedpoli’s hebben continu afstemming met elkaar om deze toename zo goed mogelijk te kunnen blijven stroomlijnen en casuïstiek te verdelen. Echter blijft, ondanks deze inspanningen, de vraag naar spoedhulp onverminderd hoog, en zijn wij mede door de krapte in de arbeidsmarkt en het hogere verzuim van dit moment niet in staat meer capaciteit te ontwikkelen. Dit vraagt erom dat wij, samen met u als verwijzer, een nog duidelijkere prioritering moeten aanbrengen in de mate van spoed, zodat wij de meest urgentie aanmeldingen met voorrang kunnen oppakken. In overleg met de GRJR hebben we dan ook de volgende werkwijze ontwikkeld:

  • Casuïstiek die wij aanmerken als urgent, zullen door ons als Spoedpoli’s zoveel mogelijk intern worden opgepakt bij de door u verwezen Spoedpoli.
  • Mochten er echter meer aanmeldingen binnen komen dan dat er beschikbare plekken zijn, zullen wij deze casuïstiek gezamenlijk (geanonimiseerd en niet tot personen herleidbaar) bespreken om te zien hoe en bij welke zorgaanbieder we zorg kunnen bieden. Voorop staat dat wij gezamenlijk de juiste en passende zorg voor het kind en ouders willen garanderen.
  • U ontvangt daarna van ons een terugkoppeling over de aanmelding.

Voor u als verwijzer betekent dit dat u niet verschillende Spoedpoli’s hoeft te bellen op het moment dat er bij een van de Spoedpoli’s geen capaciteit is. Daarnaast kunt u ons helpen door aan te geven welke ondersteuning u kunt bieden vanuit de praktijk ter overbrugging van de wachttijd en door goed te kijken of echt spoedhulp nodig is. Wij streven er naar dat u als verwijzer uw spoedaanmelding bij ons kunt plaatsen, al kan dit niet in alle gevallen gegarandeerd worden.

In september zullen we deze werkwijze evalueren. Hiervoor willen we ook de verwijzers benaderen. In het laatste kwartaal van dit jaar zullen we u opnieuw berichten over mogelijke ontwikkelingen rondom de JGGZ spoedhulp in de regio Rotterdam-Rijnmond.