Aankondiging marktconsultatie – JeugdhulpPlus

Denkt u mee met JeugdzorgPlus?

Vanaf vrijdag 12 november tot en met vrijdag 10 december 2021 nodigen we Jeugdhulpaanbieders uit deel te nemen aan de schriftelijke marktconsultatie voor JeugdhulpPlus (gesloten jeugdhulp). De vragen zijn hier terug te vinden.

JeugdhulpPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp voor jongeren die zonder behandeling een risico vormen voor zichzelf of hun omgeving. Denk aan agressieve jongeren of meisjes die problemen hebben met loverboys. JeugdhulpPlus is niet bedoeld als straf. Het is in het belang van de jongeren zelf dat zij een behandeling krijgen in geslotenheid. Ook andere beperkende maatregelen zijn mogelijk, zoals het maar zeer beperkt worden toegestaan van telefoongebruik. Voor deze zeer intensieve en ingrijpende vorm van jeugdhulp is een machtiging gesloten jeugdhulp nodig van de kinderrechter. De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond (GRJR) wil deze vorm van jeugdhulp transformeren. De inzet is erop gericht jeugdzorg zo ‘thuisnabij’ mogelijk uit te voeren, ofwel indien mogelijk ambulant en alleen als dit niet kan residentieel. Hiermee wordt een verschuiving beoogd van intensieve vormen van jeugdhulp naar lichtere varianten. In de eerste plaats door het ontwikkelen van alternatieve zorgvormen, bijvoorbeeld ambulant of via een kleinschalige woonvoorziening. Deze zorgvormen worden ingezet om bijvoorbeeld plaatsing op een gesloten plek te voorkomen, of de duur van een plaatsing te verkorten (op- en afschalen). In de tweede plaats door een gesloten plaatsing meer thuisnabij te maken, bijvoorbeeld door met kleinere groepen te werken.

Met de informatie uit de marktconsultatie wil de GRJR een besluit te nemen over het doorontwikkelen en uitvoeren van JeugdhulpPlus; via subsidie of via een marktgerichte en realistische aanbesteding in de markt zetten. Met de marktconsultatie krijgt de GRJR ook inzicht in welke mate aanbieders aan de behoefte van de jeugdhulpregio kunnen voldoen.

Meer informatie over de marktconsultatie vindt u op Mercell (Negometrix 4). Zie de link hieronder.